NAUDOJIMO TAISYKLĖS

UAB „Merck Sharp & Dohme“ (toliau – „MSD“) yra Lietuvoje registruoto koncerno Merck & Co., Inc. (Kenilvertas, Naujasis Džersis, JAV) patronuojamoji įmonė. MSD, Merck & Co., Inc., (Kenilvertas, Naujasis Džersis, JAV) ir kitos su ja susijusios įmonės sudaro farmacijos koncerną, kuris veikia visame pasaulyje.

Sutikimas su šiomis naudojimo taisyklėmis

Naudodamiesi mūsų internetinėmis paslaugomis, sutinkate su šiomis Naudojimo taisyklėmis pagal toliau nurodytas sąlygas, ir ypač su tuo, kad jos jums yra privalomos ir jų laikysitės. Jeigu su jomis nesutinkate, prašome nesinaudoti mūsų internetinėmis paslaugomis ir su jomis susijusia informacija.

MSD pasilieka teisę kartais keisti šias Naudojimo taisykles. Apie pakeitimus ir jų įsigaliojimo datą MSD praneš tinklavietėje, įkeldama naujausią Naudojimo taisyklių redakciją. Su šių Naudojimo taisyklių naujausia, galiojančia versija bet kuriuo metu galite susipažinti paspausdami ant nuorodos bet kurio svetainės tinklalapio apačioje.

Taikymo sritis

Šios Naudojimo taisyklės taikomos tik šios MSD tinklavietės internetinėms paslaugoms. Merck & Co., Inc. (Kenilvertas, Naujasis Džersis, JAV) ir kitos su Merck & Co., Inc. (Kenilvertas, Naujasis Džersis, JAV) susijusios bendrovės palaiko savo tinklavietes ir siūlo savo paslaugas, kurioms taikomos konkrečios taisyklės, minimos atskirai kiekvienoje jų tinklavietėje, įskaitant, bet neapsiribojant, specialiomis registracijų taisyklėmis (pavyzdžiui, susijusiomis su duomenų apsauga).

Medicininė informacija / sveikatos problemos

Nors ši MSD tinklavietė galimai teikia bendrą informaciją apie sveikatos problemas ir jų gydymą, jeigu turite sveikatos problemų, turite kuo greičiau kreiptis į savo gydytoją ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigą. MSD nesiūlo konkrečiam žmogui pritaikytų (individualizuotų) medicininių diagnozių ar gydymo patarimų. Tik jūsų gydytojas ar kitas specialistas gali nustatyti diagnozę ir skirti konkrečiai jums tinkantį gydymą. Šioje tinklavietėje publikuojama informacija yra tik bendro informacinio pobūdžio.

Paslaugų aprašas

Ši MSD tinklavietė teikia informaciją apie MSD bei įvairius jos produktus. Atskiros tinklavietės paslaugos skirtos konkrečiai visuomenės daliai, įskaitant darbdavius, klientus ir akcininkus, sveikatos apsaugos srityje dirbančius asmenis ar plačiąją visuomenės dalį. Galite laisvai naršyti mūsų tinklavietėje pagal savo poreikius. Jūsų prieigą prie mūsų tinklavietėje teikiamos informacijos ir jos naudojimą reglamentuoja šios Naudojimo taisyklės ir susiję taikytini teisės aktai.

Jūsų teikiamų duomenų tikrumas

Kaip mūsų internetinių paslaugų naudotojas jūs atsakote už informacijos, kurią pateikiate MSD, tikrumą, pavyzdžiui, kad tinkamai nurodėte savo pareigas. Jeigu šioje tinklavietėje pateiksite savo duomenis, pavyzdžiui, atsiliepimą, klausimą, komentarą, siūlymą ir pan., tokia informacija nebus laikoma konfidencialia. Šią informaciją MSD gali atgaminti ir naudoti, be to, su ja supažindinti trečiuosius asmenis ir (ar) platinti ją tretiesiems asmenims, laikydamasi duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. MSD turi teisę bet kokias į tokią informaciją įeinančias idėjas, koncepcijas, žinias ar būdus naudoti įvairiems tikslams, ypač produktams plėtoti, gaminti ir platinti.

Nuorodos į kitas tinklavietes

MSD tinklavietėse yra nuorodos į kitas tinklavietes, iš kurių kai kurios priklauso MSD, bet kitos gali nepriklausyti nei MSD, nei su ja susijusioms bendrovėms. MSD neprisiima (ir negali prisiimti) jokios atsakomybės už tinklaviečių, į kurias MSD pateikia nuorodą ir kurios MSD nepriklauso, turinį. Tokių tinklaviečių veiklą reglamentuoja jų naudojimo taisyklės, kurios yra patalpintos atitinkamoje tinklavietėje ir su kuriomis joje galima susipažinti.
Nematerialios naudos ir kitos teisės
MSD yra šios tinklavietės turinio savininkė ir teikėja, jei nėra nustatyta kitaip. Visas mūsų tinklavietėje naudojamas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklai, žodžiai, pavadinimai, logotipai, atvaizdai, motyvai, tekstai, žymenys, grafiniai vaizdai, audiovizualiniai kūriniai ir (ar) kita medžiaga išimtine teise priklauso MSD arba bendrovei, kuri yra koncerno Merck & Co., Inc. (Kenilvertas, Naujasis Džersis, JAV) dalis ar dukterinė įmonė. Be mūsų ir (ar) jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama tinklavietėje esantį turinį platinti, keisti, kopijuoti, transliuoti, reprodukuoti, publikuoti, licencijuoti, naudoti atliekant išvestinius darbus, perduoti, parduoti arba naudoti kitais tikslais; jums taip pat draudžiama naudoti tinklavietę bet kokios grėsmingos, melagingos, klaidinančios, užgaulios, su persekiojimu susijusios, šmeižikiškos, įžeidžiančios, vulgarios, nešvankios, skandalingos, nesantaiką kurstančios ar pornografinės informacijos siuntimo ar perdavimo tikslais. Taip pat draudžiama siųsti ar perduoti bet kokią medžiagą, kuri galėtų tapti kriminaliniu nusikaltimu įvardijamos veikos paskatinimu, užtrauktų civilinę, administracinę ir (ar) baudžiamąją atsakomybę arba kokiu nors kitu būdu pažeistų galiojančių teisės aktų nuostatas. Draudžiama (visiškai ar iš dalies) atkurti, perduoti (elektroniniu ar kitu būdu), modifikuoti, susieti ar kitaip naudoti šioje internetinėje svetainėje esančią informaciją visuomenės ar komerciniais tikslais.

Garantijų nevykdymas

MSD nuolat taiko tinkamas priemones, kad užtikrintų savo tinklavietėje platinamos informacijos patikimumą. Vis dėlto, naudodamiesi mūsų internetinėmis paslaugomis, jūs sutinkate su jose teikiama informacija tokiu būdu, kokiu mes ją publikavome. MSD nei tiesiogiai, nei pagal nutylėjimą neteikia garantijos ar
pažado ir negali būti laikoma atsakinga už:

* bet kokius tinklavietės paslaugų trikdžius;
* bet kokias atsirandančias klaidas;
* bet kokius netikslumus, neatitikimus ar trūkumus, susijusius su tinklavietėje pateikiama informacija;
* bet kokią žalą, atsiradusią dėl neteisėto ar nesąžiningo trečiųjų šalių įsibrovimo ir dėl to pakeistos tinklavietėje pateikiamos informacijos ar medžiagos;
* bet kokią žalą, tiek tiesioginę, tiek netiesioginę, nesvarbu, kokia būtų jos kilmė, priežastis ar pobūdis, įskaitant bet kokias išlaidas, turėtas dėl trečiųjų asmenų prieigos ar negalėjimo prieiti prie tinklavietės ar dėl informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai gautos iš tinklavietės, patikimumo.

MSD neprisiima jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl jūsų kompiuterio ar įrangos gedimų (pavyzdžiui, virusų), kurie kilo dėl jūsų prieigos prie mūsų internetinių paslaugų ar naudojimosi jomis. MSD pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti savo tinklavietės turinį.

Šių naudojimo taisyklių pažeidimas

MSD turi teisę šių Naudojimo taisyklių pažeidimo atveju pateikti jums pretenziją (įskaitant dėl patirtų nuostolių atlyginimo) ir (ar) ieškinį teisme. Jeigu jūsų pažeidimai ar veiksmai sukėlė nuostolius tretiesiems asmenims, privalote apsaugoti MSD nuo bet kokių nuostolių, ypač nuo turtinės žalos ir išlaidų, taip pat nuo tokių asmenų teisinių pretenzijų ir (ar) ieškinių MSD.
Šias Naudojimo taisykles ir jūsų galimybę naudotis mūsų internetinėmis paslaugomis reglamentuoja Lietuvos teisės aktai.